PPHU KWAND Andrzej Kwasek realizuje projekt pt. Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla PPHU KWAND Andrzej Kwasek. w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.
           Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Beneficjenta poprzez zwię kszenie potencjału w zakresie umieję tnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności KWAND. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie innowacji i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem projektu jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujących przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej rozumianej, jako rekomendacje dalszych działań , na podstawie, których poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wprowadzona na rynek innowacja oraz wzmocniona konkurencyjność KWAND. Celem projektu jest uzyskanie w wyniku audytu wzorniczego oceny obecnej oferty firmy oraz uzyskanie rekomendacji w zakresie dalszych działań wzorniczych, w tym wprowadzenia innowacji produktowej.
Planowane efekty: Głównym efektem audytu wzorniczego bę dzie wprowadzenie innowacji i wzrost konkurencyjności firmy, którego następstwem bę dzie osiągnię cie pozytywnych efektów finansowych - wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności, co przełoży się na wzrost zysków. KWAND oczekuje, iż efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej oraz lepsze zarządzanie wzornictwem w firmie. Dodatkowymi efektami realizacji projektu bę dą:

           1. Dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb odbiorców oraz trendów rynkowych,
           2.Zyskanie szerokiej wiedzy na temat trendów, potrzeb oraz oczekiwań rynku w zakresie wzornictwa,
           3.Uspójnienie działań i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym
          4.Zwiększenie rozpoznawalności marki.
           Wartość projektu: 79 335.00 zł
           Wkład Funduszy Europejskich: 54 825.00 zł